GIỚI thiệu chung về ứng dụng GIS trong môi trường

Các ứng dụng GIS được liên tục phát triển trong lĩnh vực quản lý và bảo
vệ môi trường. Từ chương trình kiểm kê nguồn tài nguyên thiên nhiên của
Canada trong những năm 1960, đến các chương trình GIS cấp bang của Mỹ
bắt đầu vào cuối những năm 1970, đến mô hình hoá quản lý các sự cố môi
trường hiện đang được phát triển, công nghệ GIS đã cung cấp các phương
tiện để quản lý và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường ngày
càng hữu hiệu hơn.
Xu hướng hiện nay trong quản lý môi trường là sử dụng tối đa khả năng
cho phép của GIS. Sự phát triển của phần cứng làm cho máy tính có nhiều
khả năng hơn, mạnh hơn và các ứng dụng GIS cũng trở nên thân thiện hơn
với người sử dụng bởi các khả năng hiển thị dữ liệu ba chiều, các công
cụ phân tích không gian và giao diện tuỳ biến.
Nhờ khả năng xử lý các tập hợp dữ liệu lớn từ các cơ sở dữ liệu phức
tạp, nên GIS thích hợp với các nhiệm vụ quản lý môi trường. Các mô hình
phức tạp cũng có thể dễ dàng cập nhật thông tin nhờ sử dụng GIS.
GIS được sử dụng để cung cấp thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn cho
các nhà hoạch định chính sách. Các cơ quan chính phủ dùng GIS trong
quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong các hoạt động quy
hoạch, mô hình hoá và quan trắc.
GIS cũng được sử dụng để đánh giá các sự cố môi trường. Các cơ quan
chính phủ và địa phương phải đối phó nhanh chóng với thiên tai, các rủi
ro trong công nghiệp và các sự cố môi trường. Thông tin địa lý là những
thông tin quan trọng để đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng.
Các phân tích GIS phụ thuộc vào chất lượng, giá trị và tính tương thích
của các dữ liệu địa lý dạng số.
Việc chia xẻ dữ liệu sẽ kích thích sự phát triển các nhu cầu về sản
phẩm và dịch vụ GIS. Các nguồn dữ liệu tăng thêm nhờ sự kết hợp của GIS
với GPS (hệ thống định vị toàn cầu) và công nghệ viễn thám, đã cung cấp
các công cụ thu thập dữ liệu hiệu quả hơn.
ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG
Chọn từ danh sách dưới đây để xem các ví dụ về ứng dụng công nghệ GIS trong các lĩnh vực môi trường: